Externe privacyverklaring

(A) Deze verklaring

Samenvatting
In deze Verklaring wordt uitgelegd hoe wij Persoonsgegevens verwerken. Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, dus controleer haar regelmatig op updates.

Deze Verklaring wordt uitgegeven door elk van de Controller-entiteiten die in Sectie (R) hieronder worden vermeld (samen, "Nobia", "wij", "ons" en "onze") en is gericht aan personen buiten onze organisatie met wie wij in wisselwerking staan, met inbegrip van klanten, bezoekers van onze Sites, gebruikers van onze Apps, andere gebruikers van onze producten of diensten, en bezoekers aan onze gebouwen (samen, "u"). Gedefinieerde termen die in deze kennisgeving worden gebruikt, worden uitgelegd in Paragraaf (S) hieronder.

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt om wijzigingen in onze werkwijze met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens, of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. Wij raden u aan deze Verklaring zorgvuldig te lezen en regelmatig deze pagina te raadplegen om eventuele wijzigingen die wij in overeenstemming met deze Verklaring zouden kunnen aanbrengen, te controleren.


(B) Verzameling van persoonsgegevens

Samenvatting
Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens: wanneer deze gegevens aan ons worden verstrekt (bijv. wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u (bijv. wanneer u een aankoop doet); wanneer u Persoonsgegevens openbaar maakt (bijv. wanneer u een openbare post over ons plaatst op sociale media); wanneer u een van onze Apps downloadt, installeert of gebruikt; wanneer u onze Sites bezoekt; wanneer u zich registreert voor het gebruik van een van onze Sites, Apps, producten of diensten; of wanneer u interactie heeft met inhoud van derden of reclame op een Site of in een App. Wij kunnen ook Persoonsgegevens over u ontvangen van derden (bijvoorbeeld rechtshandhavingsinstanties).

Verzameling van Persoonsgegevens: Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens over u uit de volgende bronnen:

 • Gegevens die aan ons worden verstrekt: Wij verkrijgen Persoonsgegevens wanneer die gegevens aan ons worden verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon, of op een andere manier, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft, of wanneer u een sollicitatie indient).
 • Relatiegegevens: Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens in het kader van onze normale relatie met u (bijv. wij verlenen een dienst aan u, of aan uw werkgever).
 • Gegevens die u openbaar maakt: Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens waarvan u er kennelijk voor kiest om ze openbaar te maken, ook via sociale media (wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen van uw sociale mediaprofiel(en), als u een openbare post over ons maakt).
 • App-gegevens: Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u een van onze Apps downloadt of gebruikt.
 • Site-gegevens: Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u een van onze Sites bezoekt of gebruik maakt van functies of middelen die op of via een Site beschikbaar zijn.
 • Registratiegegevens: Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van, of zich registreert voor het gebruik van, een van onze Sites, Apps, producten of diensten.
 • Inhoud en reclame-informatie: Als u interactie heeft met inhoud van derden of reclame op een Site of in een App (inclusief plugins en cookies van derden) ontvangen wij Persoonsgegevens van de betreffende derde aanbieder van die inhoud of reclame.
 • Informatie van derden: Wij verzamelen of verkrijgen Persoonsgegevens van derden die deze aan ons verstrekken (bijv. kredietinformatiebureaus; wetshandhavingsautoriteiten; etc.).


(C) Aanmaken van Persoonsgegevens

Samenvatting
Wij creëren Persoonsgegevens over u (bijv. gegevens over uw interacties met ons).

In bepaalde omstandigheden creëren wij ook Persoonsgegevens over u, zoals verslagen van uw interacties met ons, en details van uw aankoopgeschiedenis.


(D) Categorieën van Persoonsgegevens die wij verwerken

Samenvatting
Wij verwerken: uw persoonsgegevens (bijv. uw naam); demografische gegevens (bijv. uw leeftijd); uw contactgegevens (bijv. uw adres); gegevens over uw toestemmingen; aankoopgegevens; betalingsgegevens (bijv. uw factuuradres); informatie over onze Sites en Apps (bijv. het type apparaat dat u gebruikt); gegevens over uw werkgever (indien relevant); informatie over uw interacties met onze inhoud of advertenties; en eventuele meningen of opinies die u aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende categorieën Persoonsgegevens over u:

 • Persoonsgegevens: namen die u doorgeeft; voorkeursnaam; en foto.
 • Demografische informatie: geslacht; nationaliteit; aanhef; titel; en taalvoorkeur.
 • Contactgegevens: correspondentieadres; verzendadres; telefoonnummer; e-mailadres; gegevens van persoonlijke assistenten, indien van toepassing; gegevens over messenger apps; gegevens over online messaging; en gegevens over sociale media.
 • Toestemmingsregisters: registers van alle toestemmingen die u hebt gegeven, samen met de datum en het tijdstip, de wijze van toestemming en alle verwante informatie (bv. het onderwerp van de toestemming).
 • Aankoopgegevens: overzicht van aankopen en prijzen; naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de geadresseerde; en installatie-instructies.
 • Betalingsgegevens: factuurgegevens; betalingsgegevens; factuuradres; betalingsmethode; betalingsbedrag; betalingsdatum; en gegevens over cheques.
 • Gegevens met betrekking tot onze Sites en Apps: apparaattype; besturingssysteem; browsertype; browserinstellingen; IP-adres; taalinstellingen; data en tijdstippen van verbinding met een Site; App-gebruiksstatistieken; App-instellingen; data en tijdstippen van verbinding met een App; locatiegegevens, en andere technische communicatie-informatie (waarvan sommige Persoonsgegevens kunnen zijn); gebruikersnaam; wachtwoord; inloggegevens voor beveiliging; gebruiksgegevens; geaggregeerde statistische informatie.
 • Werkgeversgegevens: wanneer u met ons communiceert in uw hoedanigheid van werknemer van een derde partij, de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van uw werkgever, voor zover relevant.
 • Gegevens over inhoud en reclame: registraties van uw interacties met onze online reclame en inhoud, registraties van reclame en inhoud die worden weergegeven op pagina's of schermen van de App die aan u worden getoond, en elke interactie die u mogelijk hebt gehad met dergelijke inhoud of reclame (bijv. muisbewegingen, muisklikken, formulieren die u geheel of gedeeltelijk invult) en elke interactie met touchscreens.
 • Standpunten en meningen: alle feedback die u geeft.


(E) Gevoelige Persoonsgegevens

Samenvatting
Wij streven er niet naar Gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te Verwerken. Waar wij Gevoelige Persoonsgegevens moeten Verwerken voor een legitiem doel, doen wij dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij streven er niet naar Gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen of anderszins te Verwerken in het kader van onze gewone bedrijfsuitoefening. Wanneer het om welke reden dan ook noodzakelijk wordt om uw Gevoelige Persoonsgegevens te Verwerken, baseren wij ons op één van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Naleving van toepasselijke wetgeving: Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving (bijv. om te voldoen aan onze verplichtingen inzake diversiteitsrapportage);
 • Opsporing en voorkoming van criminaliteit: Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor het opsporen of voorkomen van criminaliteit (bijv. het voorkomen van fraude);
 • Vestiging, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten: Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten; of
 • Toestemming: Wij kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen voorafgaand aan de Verwerking van uw Gevoelige Persoonsgegevens (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt met betrekking tot Verwerkingen die volledig vrijwillig zijn - hij wordt niet gebruikt voor Verwerkingen die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht zijn).

Indien u Gevoelige Persoonsgegevens aan ons verstrekt, dient u zich ervan te vergewissen dat het rechtmatig is dat u dergelijke gegevens aan ons verstrekt, en dient u zich ervan te vergewissen dat er een geldige rechtsgrondslag van toepassing is op de Verwerking van deze Gevoelige Persoonsgegevens.


(F) Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslagen voor de verwerking

Samenvatting

Wij verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het aan u verstrekken van onze Sites, Apps, producten en diensten; het exploiteren van ons bedrijf; het communiceren met u; het beheren van onze IT-systemen; gezondheid en veiligheid; financieel beheer; het uitvoeren van enquêtes; het waarborgen van de veiligheid van onze panden en systemen; het uitvoeren van onderzoeken waar nodig; het voldoen aan de toepasselijke wetgeving; het verbeteren van onze Sites, Apps, producten en diensten; fraudepreventie; en werving en sollicitaties.

De doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, en de rechtsgrondslagen op basis waarvan wij deze Verwerking uitvoeren, zijn de volgende:

Verwerkingsactiviteit Rechtsgrondslag voor de verwerking
Beschikbaarstelling van Sites, Apps, producten en diensten: het beschikbaar stellen van onze Sites, Apps, producten of diensten; het op verzoek beschikbaar stellen van promotieartikelen; en het met u communiceren in verband met die Sites, Apps, producten of diensten.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die u met ons bent aangegaan, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met ons; of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking ten behoeve van het verlenen van onze diensten (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Wij hebben vooraf uw toestemming voor de Verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen begruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - hij wordt niet gebruikt voor. Verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
De exploitatie van onze activiteiten:de exploitatie en het beheer van onze Sites, onze Apps, onze producten en onze diensten; het leveren van inhoud aan u; het tonen van reclame en andere informatie aan u; communicatie en interactie met u via onze Sites, onze Apps, onze producten of onze diensten; en u in kennis stellen van wijzigingen aan onze Sites, onze Apps, onze producten of onze diensten.
 • De Verwerking is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die u met ons bent aangegaan, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met ons; of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking om onze Sites, onze Apps, onze producten of onze diensten aan u te kunnen leveren (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Wij hebben vooraf uw toestemming voor de Verwerking verkregen (deze rethtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze noozakelijk of verplicht is).
Communicatie en marketing: met u communiceren via alle middelen (waaronder e-mail, telefoon, sms, sociale media, post of persoonlijk) nieuwsberichten en andere informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, altijd op voorwarde van het verkrijgen van uw voorafgaande opt-in toestemming, voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving; het onderhouden en bijwerken van uw concactgegevens waar nodig; en het verkrijgen van uw voorafgaande, op-in toestemming waar vereist.
 • De Verwerking is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die u met ons bent aangegaan, of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst met ons; of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking om contact met u op te nemen, altijd onder voorbehoud van naleving van de toepasselijke wetgeving (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, grondrechten of fudamentele vrijheden); of
 • Wij hebben vooraf uw toestemming voor de Verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
Beheer van IT-systemen: beheer en werking van onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen; en audits (met inbegrip van beveiligingsaudits) en monitoring van die systemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking ten behoeve van het beheer en onderhoud van onze communicatie- en IT-systemen (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Gezondheid en veiligheid: gezondheids- en veiligheidsbeoordelingen en het bijhouden van registers; het zorgen voor een veilige en beveiligde omgeving in onze gebouwen; en het naleven van daarmee verband houdende wettelijke verplichtingen.
 • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking ten behoeve van het beheer en onderhoud van onze communicatie- en IT-systemen (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen; of
 • De Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een persoon te beschermen.
Financieel beheer: verkoop; financiën; bedrijfscontrole; en leveranciersbeheer.
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking ten behoeve van het beheer en de exploitatie van de financiële zaken van ons bedrijf (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentale rechten of vrijheden); of
 • Wij hebben vooraf uw toestemming voor de Verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
Enquêtes: met u in contact treden om uw mening te vernemen over onze Sites, onze Apps, onze producten of onze diensten.
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking ten behoeve het uitvoeren van enquêtes, tevredenheidsrapporten en marktonderzoek (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Wij hebben vooraf uw toestemming voor de Verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicth is).
Beveiliging: fysieke beveiliging van onze gebouwen (met inbegrip van verslagen van bezoeken aan onze gebouwen); CCTV-opnamen; en elektronische beveiliging (met inbegrip van aanmeldingsgegevens en toegangsgegevens).
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking om de fysieke en elektronische veiligheid van ons bedrijf en onze gebouwen te waarborgen (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Onderzoeken: opsporen, onderzoeken en voorkomen van inbreuken op het beleid en strafbare feiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking met het oog op het opsporen van en beschermen tegen inbreuken op ons beleid en de toepasselijke wetgeving (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Gerechtelijke procedures: vaststelling, uitoefening en verdediging van wettelijke rechten.
 • De Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen; of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden).
Wettelijke naleving: naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving.
 • De Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het verbeteren van onze Sites, Apps, producten en diensten: het identificeren van problemen met onze Sites, onze Apps, onze producten of onze diensten; het plannen van verbeteringen aan onze Sites, onze Apps, onze producten of onze diensten; en het creëren van nieuwe Sites, Apps, producten of diensten.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de Verwerking met het oog op het verbeteren van onze Sites, onze Apps, onze producten of onze diensten (voor zover een dergelijk gerechtvaardigh belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden); of
 • Wij hebben vooraf uw toestemming voor de Verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - hij wordt niet begruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).
Fraudepreventie: Opsporen, voorkomen en onderzoeken van fraude.
 • De Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (in het bijzonder met betrekking tot de toepasselijke arbeidswetgeving); of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking met het oog op het opsporen van en bescherming tegen fraude (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden).
Aanwerving en sollicitaties: aanwervingsactiviteiten; adverteren van functies; sollicitatieactiviteiten; analyse van de geschiktheid voor de desbetreffende functie; registratie van aanwervingsbesluiten; bijzonderheden over aanbiedingen; en bijzonderheden over aanvaarding.
 • De Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (in het bijzonder met betrekking tot de toepasselijke arbeidswetgeving); of
 • Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de Verwerking ten behoeve van wervingsactiviteiten en het afhandelen van sollicitaties (voor zover een dergelijk legitiem belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden); of
 • Wij hebben vooraf uw toestemming voor de Verwerking verkregen (deze rechtsgrondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is - hij wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enigerlei wijze noodzakelijk of verplicht is).


(G) Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Samenvatting
Wij maken Persoonsgegevens bekend aan: wettelijke en regelgevende autoriteiten; onze externe adviseurs; onze Verwerkers; elke partij die nodig is in verband met juridische procedures; elke partij die nodig is voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten; elke koper van ons bedrijf; en elke externe leverancier van advertenties, plugins of inhoud die op onze Sites of onze Apps wordt gebruikt.

Wij maken Persoonsgegevens bekend aan andere entiteiten binnen de Nobia-groep, voor legitieme zakelijke doeleinden en de exploitatie van onze Sites, Apps, producten of diensten aan u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast maken wij uw Persoonsgegevens bekend aan:

 • u en, in voorkomend geval, uw aangewezen vertegenwoordigers;
 • wettelijke en regelgevende instanties, op verzoek, of om een feitelijke of vermoedelijke inbreuk op de toepasselijke wet- of regelgeving te melden;
 • accountants, bedrijfsrevisoren, advocaten en andere externe professionele adviseurs van Nobia, onderworpen aan bindende contractuele verplichtingen inzake vertrouwelijkheid;
 • derde verwerkers (zoals betalingsdienstaanbieders, verzendbedrijven, enz.) waar ook ter wereld, onder voorbehoud van de vereisten die hieronder in deze sectie (G) worden vermeld;
 • elke betrokken partij, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, voor zover noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
 • elke betrokken partij met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging ter zake van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • elke relevante derde verwerver(s), in het geval dat wij al of een relevant deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of vereffening); en
 • elke relevante derde partij, wanneer onze Sites en onze Apps gebruik maken van advertenties, plugins of inhoud van derden. Indien u ervoor kiest om te interageren met dergelijke advertenties, plug-ins of inhoud, kunne uw Persoonsgegevens worden gedeels met de desbetreffende externe leverancier. Wij raden u aan om het privacybeleid van die derde partij door te nemen voordat u interacties aangaat met zijn advertenties, plug-ins of inhoud.

Wij kunnen derde Verwerkers inschakelen om uw Persoonsgegevens te Verwerken. Dit zijn onder meer marketingdienstverleners (drukwerk en distributie, sociale media, mediabureaus en reclamebureaus), en IT-dienstverleners. Indien wij dit doen, zal de Verwerker onderworpen zijn aan bindende contractuele verplichtingen om: (i) de Persoonsgegevens alleen te Verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies; en (ii) maatregelen te gebruiken om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen; samen met eventuele aanvullende vereisten onder de toepasselijke wetgeving.


(H) Internationale overdracht van Persoonsgegevens

Samenvatting
Wij geven Persoonsgegevens door aan ontvangers in andere landen. Wanneer wij Persoonsgegevens doorgeven van de EER naar een ontvanger buiten de EER die zich niet in een Adequate Jurisdictie bevindt, doen wij dit op basis van de Modelcontractbepalingen met onze partners.

Wegens het internationale karakter van onze activiteiten dragen wij Persoonsgegevens over binnen de Nobia-groep en aan derden, zoals vermeld in paragraaf (G) hierboven, in verband met de in deze kennisgeving uiteengezette doeleinden. Om deze reden geven wij Persoonsgegevens door aan andere landen waar mogelijk andere wetten en vereisten inzake gegevensbescherming gelden dan in het land waar u zich bevindt.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens vanuit de EER overdragen aan ontvangers die buiten de EER zijn gevestigd en die zich niet in Adequate Jurisdicties bevinden, doen wij dit op basis van de Modelcontractbepalingen met onze partners. Wij wijzen u erop dat wanneer u Persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt aan een Nobia-entiteit die buiten de EER is gevestigd, wij niet verantwoordelijk zijn voor die overdracht van uw Persoonsgegevens. Wij zullen niettemin uw Persoonsgegevens verwerken, vanaf het moment waarop wij deze gegevens ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen van deze Verklaring.

U hebt het recht om een exemplaar van onze certificering van Modelcontractbepalingen aan te vragen via de contactgegevens in Sectie (Q) hieronder.


(I) Gegevensbeveiliging

Samenvatting
Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die u naar ons verzendt, veilig worden verzonden.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onrechtmatige of ongeoorloofde vormen van Verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij alle redelijke maatregelen zullen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet naar ons worden verzonden niet garanderen - een dergelijke verzending geschiedt op uw eigen risico en u bent er verantwoordelijk voor dat de Persoonsgegevens die u naar ons verzendt, veilig worden verzonden.


(J) Nauwkeurigheid van de gegevens

Samenvatting
Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn en worden gewist of gecorrigeerd indien wij onjuistheden ontdekken.

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat:

 • uw Persoonsgegevens die wij Verwerken nauwkeurig zijn en, waar nodig, worden bijgewerkt; en
 • uw Persoonsgegevens die wij Verwerken en die onnauwkeurig zijn (gelet op de doeleinden waarvoor zij worden Verwerkt), zonder onnodige vertraging worden gewist of gecorrigeerd.

Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen om de juistheid van uw Persoonsgegevens te bevestigen.


(K) Gegevensminimalisering

Samenvatting
Wij nemen alle redelijke maatregelen om de hoeveelheid Persoonsgegevens die wij verwerken te beperken tot hetgeen noodzakelijk is.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die wij verwerken beperkt blijven tot de Persoonsgegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de in deze Verklaring uiteengezette doeleinden.


(L) Bewaring van gegevens

Samenvatting
Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is in verband met een rechtmatig doel.

Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens slechts worden verwerkt gedurende de minimumperiode die noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Verklaring worden uiteengezet. De criteria voor het bepalen van de duur waarvoor wij uw Persoonsgegevens zullen bewaren, zijn de volgende:

(1) wij bewaren Persoonsgegevens in een vorm die identificatie toelaat slechts zolang:
(a) wij een lpende relatie met u onderhouden (bv. wanneer u een gebruiker van onze diensten bent, of u rechtmatig on onze mailinglijst bent opgenomen en u zich niet hebt uitgeschreven); of
(b) uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn in verband met de in deze Verklaring uiteengezette rechtmatige doeleinden, waarvoor wij een geldige wettelijke basis hebben (bv, wanneer uw persoonsgegevens zijn opgenomen in een contract tussen ons en uw werkgever, en wij een rechtmatig belang hebben bij het verwerken van die gegevens met het oog op de exploitatie van ons bedrijf en het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van dat contract; of wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om uw Persoonsgegevens te bewaren),

plus:
(2) de duur van:
(a) elke toepasselijke verjaringstermijn onder de toepasselijke wetgeving (d.w.z. elke periode gedurende welke een persoon een rechtsvordering tegen ons zou kunnen instellen in verband met uw Persoonsgegevens, of waarvoor uw Persoonsgegevens zijn); en
(b) een aanvullende periode van twee (2) maanden na het einde van een dergelijke toepasselijke verjaringstermijn (zodat, als een persoon een rechtsvordering instelt aan het einde van de verjaringstermijn, wij nog een redelijke hoeveelheid tijd krijgen om Persoonsgegevens te identificeren die relevant zijn voor die rechtsvordering),

en:
(3) dat wij bovendien, indien er relevante rechtsvorderingen worden ingesteld, Persoonsgegevens blijven Verwerken gedurende de aanvullende perioden die in verband met die vordering noodzakelijk zijn.

Tijdens de periodes vermeld in paragraaf (2)(a) en (2)(b) hierboven, beperken wij onze Verwerking van uw Persoonsgegevens tot de opslag en de beveiliging van die gegevens, behalve voor zover die gegevens moeten worden gecontroleerd in verband met een rechtsvordering, of een verplichting krachtens de toepasselijke wetgeving.

Zodra de periodes in bovenstaande paragrafen (1), (2) en (3), elk voor zover van toepassing, zijn afgesloten, zullen wij ofwel:

 • de betrokken Persoonsgegevens permanent wissen of vernietigen; of
 • de betrokken Persoonsgegevens anonimiseren


(M) Uw wettelijke recthen

Samenvatting
Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u een aantal rechten hebben, waaronder: het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens; het recht om rectificatie van onjuistheden te vragen; het recht om te vragen dat uw Persoonsgegevens worden gewist of dat de Verwerking ervan wordt beperkt; het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens; het recht om uw Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke; het recht om toestemming in te trekken; en het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteiten. In sommige gevallen zal het nodig zijn om uw identiteit te bewijzen voordat wij uitvoering kunnen geven aan deze rechten.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, kunt u de volgende rechten hebben met betrekking tot de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens:

 • het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken (wij wijzen u er echter op dat wij u niet ten volle kunnen laten profiteren van onze Sites, Apps, producten of diensten indien u ons uw Persoonsgegevens niet verstrekt - wij kunnen uw verzoeken bijvoorbeeld mogelijk niet verwerken zonder de benodigde gegevens;
 • het recht om toegang te vragen tot, of kopieën van, uw Relevante Persoonsgegevens, samen met informatie over de aard, de Verwerking en de openbaarmaking van die Relevante Persoonsgegevens;
 • het recht om rectificatie te vragen van eventuele onnauwkeurigheden in uw Relevante Persoonsgegevens;
 • het recht om op legitieme gronden te verzoeken om:
  o verwijdering van uw Relevante Persoonsgegevens; of
  o beperking van de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens;
 • het recht om bepaalde Relevante Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor zover van toepassing;
 • wanneer wij uw Relevante Persoonsgegevens Verwerken op basis van uw toestemming, het recht om die toestemming in te trekken (met dien verstande dat een dergelijke intrekking geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van Verwerkingen die hebben plaatsgevonden vóór de datum waarup wij de kennisgeving van de intrekking hebben ontvangen, en de Verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van andere beschikbare rechtsgrondslagen niet verhindert); en
 • het recht om klachten over de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit (in het bijzonder de Gegevensbeschermingsautoriteit van de EU-lidstaat waar u woont, of waar u werkt, of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, telkens indien van toepassing).

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u ook de volgende aanvullende rechten hebben met betrekking tot de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens:

 • het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaard te maken tegen de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens door ons af namens ons; en
 • het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens door ons af namens ons voor direct-marketingdoeleinden.

Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Om een of meer van deze rechten uit te oefenen, of om een vraag te stellen over deze rechten of een andere bepaling van deze Verklaring, of over onze Verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u gebruik maken van de contactgegevens in Sectie (R) hieronder. Wij wijzen u erop dat:

 • in bepaalde gevallen het zal nodig zijn uw identiteit aan te tonen voordat wij aan deze rechten gevolg kunnen geven; en
 • wanneer op grond van uw verzoek aanvullende feiten moeten worden vastgesteld (bijvoorbeeld of een Verwerking niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving), wij uw verzoek redelijkerwijs snel zullen onderzoeken, voordat wij besluiten welke actie wij zullen ondernemen.


(N) Cookies en soortgelijke technologieën

Samenvatting
Wij verwerken Persoonsgegevens door gebruik te maken van Cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

Wanneer u een Site bezoekt of een App gebruikt zullen wij gewoonlijk Cookies op uw apparaat plaatsen, of Cookies lezen die reeds op uw apparaat staan, altijd onderworpen aan het verkrijgen van uw toestemming, waar vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij gebruiken Cookies om informatie vast te leggen over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgedrag. Wij verwerken Persoonsgegevens via Cookies en soortgelijke technologieën, in overeenstemming met ons Cookiebeleid.


(O) Gebruiksvoorwaarden

Samenvatting
Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruik van onze Sites, onze Apps en onze diensten.

Elk gebruik van onze Sites, Apps, producten of diensten is onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan onze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die wij van tijd tot tijd aanbrengen.


(P) Direct marketing

Samenvatting
Wij verwerken Persoonsgegevens om contact met u op te nemen met informatie over Sites, Apps, producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde kosteloos uitschrijven.

Wij verwerken Persoonsgegevens om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, direct mail of andere communicatievormen om u informatie te verstrekken over Sites, Apps, producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn. Indien wij Sites, Apps, producten of diensten aan u leveren, kunnen wij u informatie sturen met betrekking tot onze Sites, Apps, producten of diensten, komende promoties en andere informatie die voor u interessant kan zijn, met gebruikmaking van de contactgegevens die u ons hebt verstrekt, waarbij wij altijd uw voorafgaande opt-in toestemming moeten verkrijgen, voor zover vereist onder het toepasselijk recht.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden van onze promotionele e-maillijst door simpelweg te klikken op de afmeldlink die is opgenomen in elke promotionele e-mail die wij versturen. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij u geen promotionele e-mails meer sturen, maar in sommige omstandigheden zullen wij contact met u blijven opnemen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de Sites, Apps, producten of diensten die u heeft aangevraagd.


(Q) Gegevens van de verantwoordelijken voor de verwerking

Samenvatting
Er zijn verschillende entiteiten van Nobia die in het kader van dit Privacybeleid als verantwoordelijken voor de verwerking fungeren.

Voor de toepassing van deze Verklaring zijn de relevante verantwoordelijken voor de verwerking de volgende:

Lars Bo Andersen, persondata@nobia.dk

(R) Definities

 • App” betekent elke applicatie die door ons beschikbaar wordt gesteld (inclusief wanneer wij dergelijke applicaties beschikbaar stellen via winkels of martplaatsen van derden, of op enige andere wijze).
 • Onder “Rechtsgebied dat geschikt is” wordt verstaan een rechtsgebied dat door de Europese Commissie formeel is aangewezen als een rechtsgebied dat een passend beschermingsniveau biedt voor Persoonsgegevens.
 • En “cookie” is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een webite bezoekt (met inbegrip van onze websites). In deze Verklaring omvat een verwijzing naar een "cookie" ook analoge technologieën zoals web beacons en clear GIFs.
 • “Verantwoordelijke” betekent de entiteit die beslist hoe en waarom Persoonsgegevens worden Verwerkt. In veel rechtsgebieden is de verantwoordelijke primair verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Gegevensbeschermingsautoriteit” een onafhankelijke overheidsinstantie die wettelijk belast is met het towzicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • EER” betekent de Europese Economische Ruimte.
 • Persoonsgegevens” informatie over een persoon, of op grond waarvan een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
 • Verwerking”, “Verwerken” of “Verwerkt” alles wat met Persoonsgegevens wordt gedaan, al dan niet via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stelle, sammenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 • Verwerker” betekent elke persoon of entiteit die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke (met uitzondering van werknemers van de Verwerkingsverantwoordelijke).
 • Profilering” elke vorm van geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die bestaat uit het bebruik van Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die nauurlijke persoon te analysseren of te voorspellen.
 • Relevante Persoonsgegevens” betekent Persoonsgegevens ten aanzien waarvan wij de Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
 • Gevoelige Persoonsgegevens” zijn Persoonsgegevens over ras of etniciteit, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksleven, werkelijke of vermeende strafbare feiten of straffen, nationaal identificatienummer, of andere informatie die volgens de toepasselijke wetgeving als gevoelig wordt beschouwd.
 • Modelcontractbepalingen” modelcontractbepalingen voor gegevensoverdracht die door de Europese Commissie zijn vastgesteld of die door een gegevensbeschermingsautoriteit zijn vastgesteld en door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.
 • Site” betekent elke website die door ons of namens ons wordt beheerd of onderhouden.